MKB-indicatorbedrijven

Het MKB-indicatorbedrijf is een voorbeeld bedrijf uit een bepaalde sector. Het bedrijf is gemiddelde van de sector maar komt uit de analyse van de wet- en regelgeving die voor het bedrijf gelden. Daarbij wordt helder gemaakt of ondernemers tegen problemen aan lopen en hoeveel het kost om aan die verplichtingen te voldoen. Hiermee ontstaat een compleet beeld van de regeldruk die mkb-ondernemers binnen een sector kunnen ervaren. 

Onderzoek in zes sectoren

In september 2022 startte het onderzoek naar MKB-indicatorbedrijven. Voor de volgende mkb-sectoren zijn die uitgewerkt en op basis van ervaringen van ondernemers is de regeldruk bepaald: 

  1. Winkelambacht (de kapsalon)
  2. Horeca (het hotel)
  3. Retail (de modewinkel)
  4. Metaal (de machine- en apparatenbouw)
  5. Bouw (de aannemer)
  6. Voedingsmiddelindustrie (de vleeswarenproducent)

De onderzoeken naar regeldruk voor deze zes MKB-indicatorbedrijven zijn gelijktijdig uitgevoerd. Voordeel hiervan is dat het niet alleen regeldruk in kaart brengt die binnen één specifieke sector speelt. Het maakt ook snel inzichtelijk welke knelpunten eventueel sector-overstijgend zijn.

Wat gebeurt er met de uitkomsten van de onderzoeken naar MKB-indicatorbedrijven? 

De resultaten van de onderzoeken worden gebruikt om een reductieprogramma voor de onderzochte sectoren te ontwikkelen. Samen met brancheorganisaties, andere overheden en uitvoeringsorganisaties wil het kabinet met zo'n reductieprogramma de regeldruk voor bedrijven aanpakken.

Stand van zaken

Het onderzoek is in juni 2023 afgerond. De resultaten van het onderzoek zijn samen met de voortgangsrapportage van het regeldrukprogramma in juli 2023 aan de Kamer gestuurd. De resultaten van het onderzoek leest u hier.

Regeldrukprogramma

In het programma vermindering regeldruk ondernemers zet het kabinet verschillende instrumenten in om de regeldruk aan te pakken. Naast de MKB-indicatorbedrijven, zet het kabinet meer instrumenten in: