Resultaten MKB-indicatorbedrijven

De MKB-indicatorbedrijvenaanpak is een nieuw analyse-instrument om geldende verplichtingen, regeldruk en knelpunten op het niveau van de ondernemer in kaart te brengen. Uitgangspunt hierbij is dat wanneer de regeldruk van een verplichting voor een MKB-indicatorbedrijf wordt aangepakt, dit doorwerkt voor alle bedrijven die aan deze verplichting moeten voldoen. 

Regeldruk = regeldrukkosten + werkbaarheid

De regeldruk van een MKB-indicatorbedrijf is in dit onderzoek per verplichting beoordeeld aan de hand van (1) de regeldrukkosten en (2) de werkbaarheid.

De regeldrukkosten zijn alle investeringen en inspanningen die bedrijven moeten  verrichten om te voldoen aan verplichtingen uit wet- en regelgeving. Omdat geen enkel bedrijf gelijk is, kunnen de regeldrukkosten binnen een sector tussen bedrijven onderling in omvang verschillen. Dit hangt bijvoorbeeld samen met de omvang van een bedrijf en verschillen in activiteiten. De berekende regeldruk van een MKB-indicatorbedrijf is dus geen gemiddelde van de sector. De berekende regeldruk geeft echter wel een indicatie van de regeldruk waar een bedrijf binnen de sector tegenaan kan lopen.   

De werkbaarheid is bepaald op basis van de ervaringen van de mkb-bedrijven en brancheorganisaties die zijn betrokken in het onderzoek. De werkbaarheid is hierbij beoordeeld in vier categorieën, variërend van goed tot niet werkbaar. Bij iedere beoordeling is aangegeven welke factoren tot deze beoordeling van de werkbaarheid hebben geleid en waar dus aangrijpingspunten liggen om de werkbaarheid te verbeteren. Deze factoren zijn beleefde tijdsbesteding en kosten, complexiteit van de regels, doorlooptijd en de dienstverlening van de betrokken overheid of uitvoeringsorganisatie.

Regeldrukmatrix

De knelpunten en regeldrukkosten van de geïnventariseerde verplichtingen zijn geanalyseerd met een zogenoemde 'regeldrukmatrix'. In een regeldrukmatrix worden per verplichting de regeldrukkosten en de werkbaarheid tegen elkaar afgezet en gevisualiseerd. Op de horizontale as zijn de regeldrukkosten weergegeven. De verticale as toont de werkbaarheid van de regeldruk, ofwel de mate waarin de ondernemers de wet- en regelgeving als belastend ervaren.

Regeldrukmatrix

Beeld: Sira Consulting
Regeldrukmatrix en hoe deze is toegepast

De score van een verplichting in de matrix laat vervolgens zien van welke verplichtingen bedrijven het meest last hebben. Door gerichte maatregelen zou de regeldruk van een verplichting moeten afnemen. Aan de hand van een verandering in de score op de regeldrukmatrix wordt dit effect zichtbaar gemaakt. 

Hoge regeldruk (rechtsboven)

De regeldrukkosten om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen zijn hoog en tegelijkertijd vinden ondernemers de verplichting niet of slecht werkbaar. Deze verplichtingen veroorzaken voor ondernemers relatief hoge beleefde en feitelijke regeldruk. Reductiemaatregelen zullen dus merkbaar zijn voor ondernemers.

Lage regeldruk (linksonder)

De regeldrukkosten om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen zijn laag en tegelijkertijd vinden ondernemers de werkbaarheid goed. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat de verplichting past in de reguliere bedrijfsvoering. De reductiemaatregelen voor deze verplichtingen zullen beperkt merkbaar zijn.

Hoge feitelijke regeldruk (rechtsonder)

De regeldrukkosten zijn hoog maar in de uitvoering wel goed werkbaar. Reductiemaatregelen voor deze verplichtingen zullen kwalitatief minder merkbaar zijn, maar zullen de onderneming bedrijfseconomisch wel versterken.

Hoge beleefde regeldruk (linksboven)

De regeldrukkosten zijn laag maar de verplichting is niet of slecht werkbaar. Dit kan doordat de regels onduidelijk zijn of beperkt aansluiten bij informatie of activiteiten binnen de bedrijfsvoering. Reductiemaatregelen zullen merkbaar zijn omdat deze ergernissen oplossen.

Stand van zaken MKB-indicatorbedrijven aanpak

Het onderzoek naar regeldruk in 6 sectoren is in juni 2023 afgerond. De resultaten kunt u hier bekijken: