Structurele kosten 2023

Totale structurele kosten in 2023

Totale structurele kosten in 2023
Totaal structurele kosten 2023
Totaal€ 50.421.962
Nationaal€ 13.721.114
Europees€ 36.700.848
Brontabel als csv (110 bytes)

Toelichting

De totale structurele regeldrukkosten als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving kwamen in 2023 uit op ongeveer € 50,4 miljoen. Daarvan komt ongeveer € 13,7 miljoen door nationale regelgeving en ongeveer € 36,7 miljoen door Europese regelgeving.

Grootste toenames structurele kosten in 2023

Grootste toenames structurele kosten in 2023
Regeling Toename Ministerie EU-gerelateerd?
1 Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik - 1e tranche (drank of voedsel on-the-go) €31.536.360 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ja
2 Wet toekomst pensioenen €9.000.000 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nee
3 Wet goed verhuurderschap €6.691.012 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Werkgelegenheid Nee
4 Uitvoeringsregeling GLB 2023 €6.001.808 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Ja
5 Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie €5.000.000 Ministerie van Financiën Ja

Toelichting

De volgende regelingen veroorzaakten in 2023 de meeste structurele regeldrukkosten.

1. Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik - 1e tranche (drank of voedsel on-the-go)

In 2019 is de Europsese Richtlijn (EU) 2019/904 gepubliceerd over de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten voor eenmalig gebruik op het milieu. Deze Richtlijn is in Nederland geïmplementeerd door middel van het Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik. In het Besluit is vastgesteld dat producenten van kunsstofproducten veranwoordelijkheid dragen voor de kosten van het opruimen van zwerfafval. De maatregelen in de regeling beogen het gebruik van kunststof drinkbekers en voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik in 2026 t.o.v. 2022 met minimaal 40% te verminderen. De regeling bevat regels om kunststof drinkbekers en voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik zoveel mogelijk te vervangen door a) herbruikbare alternatieven door middel van een verbod op het gebruik ervan bij consumptie ter plaatse en b) door ontmoediging van het gebruik door een verbod op het gratis verstrekken bij consumptie voor onderweg, afhalen of thuisgebruik. Per 1 juli 2023 moeten exploitanten die drank of voedsel on-the-go of voor bezorging aanbieden:

 1. een meerprijs berekenen; én
 2. een herbruikbaar alternatief aanbieden.

Zie voor meer informatie de toelichting bij deze regeling.  

2. Wet toekomst pensioenen

Het wetsvoorstel komt voort uit het in 2019 door het kabinet met werknemers- en werkgeversorganisaties gesloten akkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel en de Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord. Het wetsvoorstel bevat ook voorstellen voor de standaardisering van het nabestaandenpensioen in de tweede pijler, de experimenteerruimte voor de pensioenopbouw door zelfstandigen in de tweede pijler en de inkorting van de wachttijd voor werknemers in de uitzendsector. Zie voor meer informatie de Memorie van toelichting bij deze regeling.

3. Wet goed verhuurderschap

Dit wetsvoorstel introduceert een landelijke norm voor goed verhuurderschap en geeft gemeenten bevoegdheden om ongewenste vormen van verhuurderschap te voorkomen en tegen te gaan. Het voorstel voorziet in een basisnorm voor goed verhuurderschap in de vorm van landelijke algemene regels die meetbaar, handhaafbaar en afdwingbaar zijn. Deze regels zien toe op het voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie, de plicht om de huurovereenkomst op schrift te stellen en de plicht om de huurder over enkele zaken te informeren, bijvoorbeeld over de rechten en plichten van de huurder aangaande het gehuurde. Daarnaast is voor verhuurbemiddelaars een verbod opgenomen op het vragen van dubbele bemiddelingskosten. Door deze algemene regels wordt het voor verhuurders en verhuurbemiddelaars duidelijk wat goed verhuurderschap minimaal inhoudt. Zie voor meer informatie de Memorie van toelichting bij deze wet.

4. Uitvoeringsregeling GLB

De artikelen in deze uitvoeringsregeling hebben gevolgen voor alle landbouwbedrijven, naar verwachting zo’n 45.000, die deelnemen aan de genoemde subsidieregelingen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023 tot en met 2027. De grootste wijzigingen ten opzichte van de vorige GLB-periode (2014 t/m 2022) hebben betrekking op de voorwaarden waaraan boeren minimaal moeten voldoen. Maar ook de rechtstreekse betalingen door de introductie van het nieuwe instrument van de eco-regeling. Daarnaast is een grote wijziging aangebracht in de aanvraagprocedure voor begunstigden voor het verkrijgen van steun. Zie voor meer informatie de toelichting bij deze regeling.

5. Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie

Op 22 maart 2021 heeft de Raad van de EU Richtlijn (EU) 2021/5143 (ook wel «DAC7») aangenomen, waarin een aantal uitbreidingen en verbeteringen in Richtlijn 2011/16/EU zijn aangebracht. De richtlijn bevat onder andere een uniforme rapportageverplichting voor platformexploitanten. Platformexploitanten zijn beter in staat dan belastingdiensten om gegevens en inlichtingen te verzamelen en te verifiëren van verkopers die inkomsten verkrijgen via hun digitale platform. Daarom wordt de genoemde uniforme rapportageverplichting aan hen opgelegd. Zie voor meer informatie de Memorie van toelichting bij deze wet.

Grootste afnames structurele kosten in 2023

Grootste afnames van structurele kosten in 2023 
Regeling Afname Ministerie EU-gerelateerd?
1 Belastingplan 2023 €3.700.000 Ministerie van Financiën Nee
2 Implementatiewet richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen €2.974.320 Ministerie van Financiën Ja
3 Intrekkingswet Wet maatregelen woningmarkt 2014 II €2.250.000 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Nee
4 Implementatiebesluit richtlijnen accijns 2023 €1.400.000 Ministerie van Financiën Ja
5 Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen €1.355.000 Ministerie van Justitie en Veiligheid Ja

Toelichting

De volgende regelingen waren in 2023 verantwoordelijk voor de grootste afnames van de structurele regeldrukkosten.

1. Belastingplan 2023

Het pakket Belastingplan 2023 bestaat uit zeven wetsvoorstellen om diverse beleidsambities te realiseren. In de wetsvoorstellen in dit pakket zijn vooral ambities op het terrein van arbeid en inkomen, vereenvoudiging, klimaat, vermogen en wonen en gezondheid uitgewerkt. Er zijn enkele maatregelen die gevolgen hebben voor de regeldrukkosten, zoals: 

 • Uitfaseren fiscale oudedagsreserve
 • Verhogen algemene tarief overdrachtsbelasting van 8% naar 10,4%
 • Btw-nultarief op de levering en installatie van zonnepanelen
 • Verhogen tabaksaccijns
 • Afschaffen middelingsregeling
 • Beperken 30%-regeling
 • Verhogen onbelaste reiskostenvergoeding

Zie voor meer informatie de Memorie van toelichting bij het Belastingplan 2023.

2. Implementatiewet richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen

De implementatiewet herstelpakket beleggingsondernemingen wijzigt de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 (MiFID II). De wijzigingen hebben onder meer betrekking op enkele (informatie)verplichtingen die van toepassing zijn op het verlenen van beleggingsdiensten aan professionele beleggers of in aanmerking komende tegenpartijen en op periodieke rapportageverplichtingen aan professionele beleggers. Zie voor meer informatie de Memorie van toelichting bij deze wet.

3. Intrekkingswet maatregelen woningmarkt 2014 II

In het Coalitieakkoord 2021–2025 is aangekondigd dat de verhuurderheffing met ingang van 1 januari 2023 wordt afgeschaft. Om die afschaffing te realiseren, zorgt dit wetsvoorstel voor het intrekken van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II. Het afschaffen van de verhuurderheffing zorgt voor een afname van de regeldrukkosten bij verhuurders. Zie voor meer informatie de Memorie van toelichting bij deze wet.

4. Implementatiebesluit richtlijnen accijns 2023

Dit besluit dient ter implementatie van drie richtlijnen die relevant zijn voor de accijns:

 • Horizontale accijnsrichtlijn 2020 – Richtlijn (EU) 2020/262
 • Herziene alcoholaccijnsrichtlijn – Richtlijn (EU) 2020/1151
 • Richtlijn btw en accijns bij defensie-inspanningen – Richtlijn (EU) 2019/2235

Automatisering en harmonisatie van bestaande procedures leidt voor marktdeelnemers tot een afname van de structurele kosten. Zie voor meer informatie de Nota van toelichting bij dit besluit. 

5. Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

Deze wet dient tot implementatie van de richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen. De richtlijn maakt het makkelijker om grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen te realiseren, terwijl de rechten van belanghebbenden (aandeelhouders, schuldeisers en werknemers) worden versterkt. Met name het MKB zal profiteren van het goedkoper worden van grensoverschrijdende verrichtingen. Zie voor meer informatie de Memorie van Toelichting bij deze wet.