Eenmalige kosten 2023

Totale eenmalige kosten in 2023

Totale eenmalige kosten in 2023
Totaal eenmalige kosten 2023
Totaal€ 193.316.871
Nationaal€ 123.745.602
Europees€ 69.571.269
Brontabel als csv (110 bytes)

Toelichting

De totale eenmalige regeldrukkosten als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving kwamen in 2022 uit op € 193,3 miljoen. Daarvan komt € 123,7 miljoen door nationale regelgeving en € 69,6 miljoen door Europese regelgeving.

Grootste toenames eenmalige kosten in 2023

Grootste toenames eenmalige regeldrukkosten in 2023
Regeling Toename Ministerie EU-gerelateerd?
1 Wet Digitale Overheid (eerste tranche) €48.100.000 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Nee
2 Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie €44.000.000 Ministerie van Financiën Ja
3 Wet toekomst pensioenen €29.700.000 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nee
4 Belastingplan 2023 €17.430.000 Ministerie van Financiën Nee
5 Regeling landbouwtelling gecombineerde opgave 2023 €8.616.699 Ministrie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Deels

Toelichting

De volgende regelingen veroorzaakten in 2023 de meeste eenmalige regeldrukkosten.

1. Wet Digitale Overheid (eerste tranche)

Dit wetsvoorstel legt de basis voor de verdere digitalisering van de overheidsdienstverlening, waaronder de regulering van digitale voorzieningen in de infrastructuur van de overheid. Het wetsvoorstel bevat regels voor infrastructuur bij bestuursorganen en aangewezen organisaties die te maken hebben met authenticatie. Zo hebben bedrijven met een erkend middel van het juiste betrouwbaarheidsniveau toegang tot de digitale dienstverlening van de bestuursorganen en aangewezen organisaties. De regeldruk bestaat uit drie componenten: eenmalige kennisnamekosten, aanschafprocedure en abonnementstarief. De wet treedt in fases in werking. Zie voor meer informatie de Memorie van toelichting bij deze wet.

2. Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie

Op 22 maart 2021 heeft de Raad van de EU Richtlijn (EU) 2021/5143 (ook wel «DAC7») aangenomen, waarin een aantal uitbreidingen en verbeteringen in Richtlijn 2011/16/EU zijn aangebracht. De richtlijn bevat onder andere een uniforme rapportageverplichting voor platformexploitanten. Omdat Platformexploitanten zijn beter in staat dan belastingdiensten om gegevens en inlichtingen te verzamelen en te verifiëren van verkopers die inkomsten verkrijgen via hun digitale platform. Daarom wordt de genoemde uniforme rapportageverplichting aan hen opgelegd. Zie voor meer informatie de Memorie van toelichting bij deze wet.

3. Wet toekomst pensioenen

Het wetsvoorstel komt voort uit het in 2019 door het kabinet met werknemers- en werkgeversorganisaties gesloten akkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel en de Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord. Het wetsvoorstel bevat ook voorstellen voor de standaardisering van het nabestaandenpensioen in de tweede pijler, de experimenteerruimte voor de pensioenopbouw door zelfstandigen in de tweede pijler en de inkorting van de wachttijd voor werknemers in de uitzendsector.

Zie voor meer informatie de Memorie van toelichting bij deze regeling.

4. Belastingplan 2023

Het pakket Belastingplan 2023 bestaat uit zeven wetsvoorstellen om diverse beleidsambities te realiseren. In de wetsvoorstellen in dit pakket zijn vooral ambities op het terrein van arbeid en inkomen, vereenvoudiging, klimaat, vermogen en wonen en gezondheid uitgewerkt. Er zijn enkele maatregelen die gevolgen hebben voor de regeldrukkosten, zoals:  

  • Uitfaseren fiscale oudedagsreserve
  • Verhogen algemene tarief overdrachtsbelasting van 8% naar 10,4%
  • Btw-nultarief op de levering en installatie van zonnepanelen
  • Verhogen tabaksaccijns
  • Afschaffen middelingsregeling
  • Beperken 30%-regeling
  • Verhogen onbelaste reiskostenvergoeding

Zie voor meer informatie de Memorie van toelichting bij het Belastingplan 2023.

5. Regeling landbouwtelling gecombineerde opgave 2023

De landbouwtelling heeft twee doelen: het verzamelen van gegevens voor statistiek en voor beleidsontwikkeling en -monitoring. Het is van belang dat de minister beschikt over correcte en actuele gegevens per bedrijf in de land- en tuinbouw. De vraagstelling bij deze regeling vormt het beschrijvingsbiljet als bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de Landbouwwet om in 2023 opgave te doen. Om de regeldruk te beperken, wordt het principe van éénmalig inwinnen en meervoudig gebruik waar mogelijk toegepast. Aangeschreven landbouwers worden met stuurvragen door het elektronische formulier geleid en hoeven alleen die onderdelen in te vullen die op hen van toepassing zijn. Zie voor meer informatie de toelichting bij deze regeling.