Structurele kosten 2021

Totaal structurele kosten 2021

Totaal structurele kosten 2021
Totale structurele kosten in €
Totaal€ 27.611.218
Nationaal€ 15.035.750
Europees€ 12.575.468
Brontabel als csv (113 bytes)

Toelichting

De totale structurele regeldrukkosten als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving kwamen in 2021 uit op ruim € 27 miljoen. Daarvan komt ongeveer € 15 miljoen door nationale regelgeving en ruim € 12 miljoen door Europese regelgeving.

Grootste toenames structurele kosten in 2021

Grootste toenames van structurele regeldrukkosten in 2021
Regeling Toename Ministerie EU-gerelateerd?
1 Besluit maatregelen kunststof drankflessen €14.500.000   Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Nee
2 Wijziging van de Regeling energieprestatie gebouwen  €10.176.200    Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ja
3 Uitvoeringswet herziene verordening precursoren explosieven €2.375.000   Ministerie van Justitie en Veiligheid Ja, verordening
4 Regeling stikstofreductie en natuurverbetering €575.750          Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nee
5 Besluit diergezondheid €25.288 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Ja, verordening

Toelichting

De volgende regelingen veroorzaakten in 2021 de meeste structurele regeldrukkosten.

1. Besluit maatregelen kunststof drankflessen

Dit Besluit regelt een aparte doelstelling voor gescheiden inzameling van kunststof drankflessen. Dit vraagt meer inspanningen van producenten en importeurs. Ook hebben zij hierdoor extra nalevingskosten en administratieve lasten voor het bijhouden van de registratie. Zie voor meer informatie de Nota van toelichting bij dit Besluit.

2. Wijziging van de Regeling energieprestatie gebouwen 

Met ingang van 1 januari 2021 telt een nieuwe factor mee om de energieprestatie voor het energielabel uit te drukken; het primair fossiel energiegebruik in kWh/m2 per jaar. De nieuwe indicator wordt berekend met de bepalingsmethode NTA 8800. Deze wijziging hoort bij de herziene richtlijn energieprestatie gebouwen, of EPBD (Energy Performance of Buildings Directive, richtlijn 2018/844/EU), die dit verplicht stelt. Zie voor meer toelichting de toelichting bij deze Regeling.

3. Uitvoeringswet herziene verordening precursoren explosieven

Dit wetsvoorstel voert Verordening 2019/1148/EU uit die gaat over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven. Deze chemicaliën kunnen worden gebruikt voor legitieme toepassingen, maar kunnen ook worden misbruikt voor het maken van explosieven. Voorbeelden van dergelijke precursoren zijn ammoniumnitraat, waterstofperoxide, aceton en zwavelzuur. Deze precursoren worden ook gebruikt in respectievelijk kunstmest, bleekmiddel, nagellakremover en gootsteenontstopper. De verordening moet de beschikbaarheid van precursoren voor explosieven voor particulieren beperken en bevorderen dat verdachte transacties in de gehele toeleveringsketen adequaat worden gemeld. Zie voor meer informatie de Memorie van Toelichting bij deze wet.

4. Regeling stikstofreductie en natuurverbetering

Deze wijzigingsregeling borgt de aanvraageisen voor de emissiereductieverplichting voor bouwactiviteiten in de Omgevingsregeling. De initiatiefnemer geeft met een aanvraagformulier aan hoe hij de stikstofemissie wil gaan reduceren en hoe hij de inzet van onderaannemers gaat uitvragen. Zie voor meer informatie de toelichting bij deze Regeling.

5. Besluit diergezondheid

Met ingang van 21 april 2021 is de nieuwe Europese diergezondheidsverordening (verordening (EU) nr. 2016/429) van toepassing. Die verordening brengt de grote hoeveelheid Europese wetgeving over diergezondheid samen in één kader. Daarbij ligt de focus op bevordering van de diergezondheid via preventie, ziektebewaking en ziektebestrijding. De verordening beschrijft uniforme, rechtstreeks werkende regels voor exploitanten, houders van dieren en voor de overheid. Deze verordening wordt uitgevoerd op grond van de Wet dieren. Houders van schapen en/of geiten die verplicht zijn hun dieren te vaccineren tegen Q-koorts moeten in hun administratie registreren op welke datum de dieren zijn gedekt of geïnsemineerd. Zie voor meer informatie de Nota van toelichting bij dit Besluit.

Grootste afnames structurele kosten in 2021

Grootste afnames structurele kosten in 2021
Regeling Afname Ministerie EU-gerelateerd?
1 Wijziging Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 i.v.m. aanpassing overcompensatieformule €40.000   Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Nee

Toelichting

De volgende regelingen waren in 2021 verantwoordelijk voor de grootste afnames van de structurele regeldrukkosten.

1. Wijziging Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 i.v.m. aanpassing overcompensatieformule

Dit besluit regelt de wijziging van de wijze waarop de overcompensatie voor corporaties wordt bepaald. De voorgestelde wijzigingen vereenvoudigen de toetsing op overcompensatie. Het nieuwe model bepaalt met één formule de overcompensatie. Dit zorgt voor minder regeldruk omdat de toegelaten instellingen niet meer zelf de berekening hoeven te maken. Zie voor meer informatie de Nota van toelichting bij dit Besluit.