Eenmalige kosten 2021

Totaal eenmalige kosten 2021

Totaal eenmalige kosten 2021
Totale eenmalige kosten in €
Totaal€ 55.990.400
Nationaal€ 1.026.000
Europees€ 54.964.400
Brontabel als csv (110 bytes)

Toelichting

De totale eenmalige regeldrukkosten als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving kwamen in 2021 uit op bijna € 56 miljoen. Daarvan komt € 1 miljoen door nationale regelgeving en bijna € 55 miljoen door Europese regelgeving.

Grootste toenames eenmalige regeldruk in 2021
Regeling Toename Ministerie EU-gerelateerd?
1 Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik - 1e tranche verplichtingen €51.000.000                                                                 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ja
2 Wijziging van de Regeling energieprestatie gebouwen  €3.214.400                                                                   Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ja
3 Wijziging besluit Wfsv kleine aanpassingen berekning premie Werkhervattingskas €1.000.000 Ministerie van Financiën Nee
4 Uitvoeringswet herziene verordening precursoren explosieven €750.000                                                                   Ministerie van Justitie en Veiligheid Ja, verordening
5 Reparatiewet tijdelijke huurovereenkomsten €26.000 Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Nee

Toelichting

De volgende regelingen veroorzaakten in 2021 de meeste eenmalige regeldrukkosten.

1. Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik - 1e tranche verplichtingen

Het Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik zorgt voor de uitvoering van richtlijn 2019/904. Het doel is het verminderen van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu. Daarbij gaat het onder andere om een handelsverbod en het aanbrengen van markeringen op verpakkingen. Zie voor meer informatie de Nota van toelichting bij de Besluit.

2. Wijziging van de Regeling energieprestatie gebouwen

Met ingang van 1 januari 2021 telt een nieuwe factor mee om de energieprestatie voor het energielabel uit te drukken; het primair fossiel energiegebruik in kWh/m2 per jaar. De nieuwe indicator wordt berekend met de bepalingsmethode NTA 8800. Deze wijziging hoort bij de herziene richtlijn energieprestatie gebouwen, of EPBD (Energy Performance of Buildings Directive, richtlijn 2018/844/EU), die dit verplicht stelt. Zie voor meer toelichting de toelichting bij deze Regeling.

3. Wijziging Besluit Wfsv kleine aanpassingen berekening premie Werkhervarvattingskas

Dit Besluit regelt onder andere een verhoging van de terugkeerpremie voor de Ziektewet (ZW). Deze verhoging zorgt ervoor dat er geen premievoordeel meer valt te behalen door regelmatig te wisselen tussen de publieke verzekering en het eigenrisicodragerschap. Voor werkgevers waarvoor de individuele premie hoger uitkomt dan de sectorale premie blijft de individuele premie gelden. De eenmalige kennisnemingskosten van dit wijzigingsbesluit voor werkgevers worden op € 1 miljoen geschat. Zie voor meer informatie de Nota van toelichting bij dit Besluit.

4. Uitvoeringswet herziene verordening precursoren explosieven

Dit wetsvoorstel voert Verordening 2019/1148/EU uit die gaat over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven. Deze chemicaliën kunnen worden gebruikt voor legitieme toepassingen, maar kunnen ook worden misbruikt voor het maken van explosieven. Voorbeelden van dergelijke precursoren zijn ammoniumnitraat, waterstofperoxide, aceton en zwavelzuur. Deze precursoren worden ook gebruikt in respectievelijk kunstmest, bleekmiddel, nagellakremover en gootsteenontstopper. De verordening moet de beschikbaarheid van precursoren voor explosieven voor particulieren beperken en bevorderen dat verdachte transacties in de gehele toeleveringsketen adequaat worden gemeld. Zie voor meer informatie de Memorie van Toelichting bij deze wet.

5. Reparatiewet tijdelijke huurovereenkomsten

Dit wetsvoorstel regelt het ongedaan maken van de beoogde verruiming van de mogelijkheden voor reguliere tijdelijke verhuur. De regeldruk veroorzaakt eenmalige regeldruk bij verhoorders die zich op de hoogte moeten stellen van de inhoud van dit wetsvoorstel. Zie voor meer informatie de Memorie van toelichting bij deze wet.