Structurele kosten 2020

Totaal structurele kosten 2020

Totaal structurele kosten 2020
Totaal structurele kosten in €
Totaal€ 489.265.349
Nationaal€ 28.345.004
Europees€ 460.920.345
Brontabel als csv (115 bytes)

Toelichting

De totale structurele regeldrukkosten als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving kwamen in 2020 uit op ongeveer € 489 miljoen. Daarvan komt ongeveer € 28 miljoen door nationale regelgeving en ongeveer € 461 miljoen door Europese regelgeving.

Grootste toenames structurele kosten in 2020

Grootste toenames structurele kosten in 2020
Regeling Toename Ministerie EU-gerelateerd?
1 Wijziging Bouwbesluit 2012 ivm BENG en NTA €441.050.000        Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ja
2 Wijziging Woningwet ivm grondslag certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties €23.400.000          Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Nee
3 Besluit aanwijzing organisaties van openbaar belang  €19.302.400          Ministerie van Financiën Ja, verordening
4 Regeling garanties van oorsprong en de Regeling afnemers en monitoring (GVO) €10.040.200  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Nee
5 Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies  €8.000.000   Ministerie van Financiën Ja

Toelichting

De volgende regelingen veroorzaakten in 2020 de meeste structurele regeldrukkosten.

1. Wijziging Bouwbesluit 2012 i.v.m. BENG en NTA

Dit wijzigingsbesluit geeft een verdere invulling aan de verplichtingen die voortvloeien uit de herziene richtlijn energieprestatie gebouwen (Richtlijn 2010/31/EU). Het stelt eisen waaraan een bijna energieneutraal gebouw moet voldoen. Zie voor meer informatie de Nota van toelichting bij dit Besluit.

2. Wijziging Woningwet i.v.m. grondslag certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Dit wetsvoorstel introduceert een stelsel van certificering voor het uitvoeren van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties, zoals cv-ketels. Het doel hiervan is de kwaliteit van werkzaamheden daaraan te verbeteren, zodat het aantal koolmonoxideongevallen vermindert dat wordt veroorzaakt door het handelen of nalaten ervan door installateurs. Dit voorstel heeft met name effect op (installatie)bedrijven die werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen uitvoeren en op burgers en bedrijven die gasverbrandingstoestellen in eigendom of gebruik hebben. Zie voor meer informatie de Memorie van toelichting bij deze wet.

3. Besluit aanwijzing organisaties van openbaar belang 

Dit besluit voorziet in de aanwijzing van netbeheerders, woningcorporaties (toegelaten instellingen), drie instellingen voor het wetenschapsbeleid (KNAW, NWO en de Koninklijke Bibliotheek) en grote pensioenfondsen als organisaties van openbaar belang (oob’s) als bedoeld in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Op grond van artikel 2 van de Wta kunnen categorieën van ondernemingen, instellingen of openbare lichamen worden aangewezen als oob’s, indien de omvang of functie ervan  in het maatschappelijk verkeer dit rechtvaardigt. In totaal zullen circa 15 grote pensioenfondsen, 143 toegelaten instellingen (woningcorporaties) met meer dan 5.000 verhuureenheden, drie instellingen voor het wetenschapsbeleid en 8   netbeheerders worden aangemerkt als oob. Dit maakt dat in totaal 169 instellingen worden aangemerkt als oob. Zie voor meer informatie de Nota van toelichting bij dit Besluit.

4. Regeling garanties van oorsprong en de Regeling afnemers en monitoring (GVO)

Deze wijzigingsregeling regelt de aanpassing van de Regeling garanties van oorsprong en de Regeling afnemers en monitoring. Er komt een verplichting tot transparantie om een betrouwbare vergelijking tussen leveranciers mogelijk te maken over de herkomst van stroom. Dit gebeurt met een garantie van oorsprong (groene elektriciteit) of een certificaat van oorsprong (grijze elektriciteit). Zie voor meer informatie de toelichting bij deze regeling.

5. Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies 

Vanuit de Europese Unie zijn de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om de samenwerking tussen belastingautoriteiten in de EU te versterken. Het verbeteren van fiscale transparantie stond hierbij centraal. Richtlijn 2011/16/EU1, die ziet op de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen, is het kader voor veel van deze EU-maatregelen. Om nieuwe initiatieven op het gebied van de uitwisseling van inlichtingen mogelijk te maken, is deze richtlijn al een aantal keer gewijzigd. Met de introductie van een verplichting om mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies te melden, wordt deze ruimte verder ingevuld. Op 25 mei 2018 heeft de Raad van de EU een richtlijn inzake ‘Mandatory Disclosure’, zijnde Richtlijn (EU) 2018/822, aangenomen. In deze richtlijn is de verplichting tot de automatische uitwisseling van gegevens en inlichtingen over zogenoemde meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies voorgeschreven. Zie voor meer informatie de Memorie van toelichting bij deze wet.

Grootste afnames structurele kosten in 2020

Grootste afnames structurele kosten in 2020
Regeling Afname Ministerie EU-gerelateerd?
1 Wijziging Bouwbesluit 2012 i.v.m. Implementatie EPBD III €20.850.000 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ja
2 Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018  €15.916.020 Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Nee
3 Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 2, enz. (evaluatie Handelsregisterwet 2007, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen)  €7.000.000       Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Nee
4 Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten  €2.883.353      Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Nee
5 Wijzigingswet Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)  €1.311.766    Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Nee

Toelichting

De volgende regelingen waren in 2020 verantwoordelijk voor de grootste afnames van de structurele regeldrukkosten.

1. Wijziging Bouwbesluit 2012 i.v.m. implementatie EPBD III

Dit wijzigingsbesluit geeft invulling aan de verplichtingen die voortvloeien uit richtlijn 2018/844/EU (tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen of EPBD III). EPBD III bevat onder andere eisen op het gebied van energieprestatie en systeemeisen van technische bouwsystemen, documentatie van energieprestatie van technische bouwsystemen, laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer, keuringsplicht verwarmings- en koelingssystemen en eisen aan gebouw-automatiserings- en controlesystemen. Deze bepalingen reduceren het (fossiele) energiegebruik in gebouwen. Zie voor meer informatie de Nota van toelichting  bij dit Besluit.

2. Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 

Deze wetswijziging moet de medezeggenschap verbeteren door een aantal belemmeringen, waar cliëntenraden in hun werk tegenaan lopen, aan te pakken. Dit wetsvoorstel verstevigt de positie van de cliëntenraden ten opzichte van de zorginstelling, zodat de instelling de cliënt nog meer centraal zal zetten. Dit wetsvoorstel komt ook tegemoet aan de wens van instellingsbesturen en cliëntenorganisaties tot meer ruimte voor een andere invulling van de manier waarop instellingen in gesprek met de cliëntenraad vormgeven aan medezeggenschap. Hierdoor ontstaat ook ruimte voor nieuwe manieren van inspraak door cliënten. Zie voor meer informatie de Memorie van toelichting bij deze wet.

3. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 2, enz. (evaluatie Handelsregisterwet 2007, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen) 

Dit wetsvoorstel heeft als doel de rechtszekerheid in het economisch verkeer te versterken. Dat gebeurt door de kwaliteit van het Handelsregister en de slagvaardigheid van de Kamer van Koophandel bij de uitvoering van de handelsregistertaak te vergroten. Dit voorstel regelt ook dat ondernemers het aantal werkzame personen in hun onderneming niet meer apart jaarlijks door hoeven te geven aan de KvK. Deze gegevens ontvangt het Handelsregister voortaan uit de Polisadministratie, die naar aanleiding van de loonaangifte door het UWV wordt bijgehouden. Zie voor meer informatie de Memorie van toelichting bij deze wet.

4. Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten 

Dit wetsvoorstel introduceert een uniforme regeling voor het verlenen van zorg aan mensen met een psychogeriatrische aandoening – vaak dementie – of een verstandelijke beperking, ook als zij daar in een voorkomend geval niet mee instemmen en ongeacht de plaats waar zij verblijven. Het wetsvoorstel geeft aan welke bevoegdheden een zorgaanbieder heeft en welke rechten de cliënt heeft, en hoe deze bevoegdheden en rechten op een transparante wijze kunnen worden gebruikt. Door het wettelijk vastleggen van criteria en procedures in een systeem dat zo nauw mogelijk aansluit bij het karakter van de zorg is niet alleen de rechtsbescherming voor psychogeriatrische en verstandelijk beperkte cliënten beter gewaarborgd, maar vindt ook een verlaging van de administratieve lasten plaats. Zie voor meer informatie de Memorie van toelichting bij deze wet.

5. Wijzigingswet Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen) 

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993. In de wet zijn wijzigingen voor de nascholing van beroepschauffeurs opgenomen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is aangesteld als handhavende instantie. Zie voor meer informatie de Memorie van toelichting bij deze wet.