Eenmalige kosten 2020

Totaal eenmalige kosten 2020

Totaal eenmalige kosten 2020
Totaal eenmalige kosten in €
Totaal€ 894.429.080
Nationaal€ 189.897.062
Europees€ 704.532.018
Brontabel als csv (114 bytes)

Toelichting

De totale eenmalige regeldrukkosten als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving kwamen in 2020 uit op € 894 miljoen. Daarvan komt € 190 miljoen door nationale regelgeving en € 704 miljoen door Europese regelgeving.

Grootste toenames eenmalige kosten in 2020

Grootste toenames eenmalige kosten in 2020
Regeling Toename Ministerie EU-gerelateerd?
1 Wijziging Bouwbesluit 2012 i.v.m. Implementatie EPBD III €473.000.000 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ja
2 Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten €99.000.000 Ministerie van Financiën Ja
3 Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn  €93.167.200     Ministerie van Financiën Ja
4 Wijziging tabaks- en rookwarenregeling €49.002.550  Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Nee
5 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenregeling i.v.m. de standaardverpakking voor sigaretten en shagtabak €22.526.000  Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Nee

Toelichting

De volgende regelingen veroorzaakten in 2001 de meeste eenmalige regeldrukkosten.

1. Wijziging Bouwbesluit 2012 i.v.m. Implementatie EPBD III

Dit wijzigingsbesluit geeft invulling aan de verplichtingen die voortvloeien uit richtlijn 2018/844/EU (tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen of EPBD III). EPBD III bevat onder andere eisen op het gebied van energieprestatie en van systeemeisen technische bouwsystemen, documentatie van energieprestatie van technische bouwsystemen, laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer, keuringsplicht verwarmings- en koelingssystemen en eisen aan gebouw-automatiserings- en controlesystemen. Deze bepalingen reduceren het (fossiele) energiegebruik in gebouwen. Zie voor meer informatie de Nota van toelichting  bij dit Besluit.

2. Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Dit wetsvoorstel regelt de verplichting tot het bijhouden en centraal registeren van informatie over de uiteindelijk belanghebbende (in het Engels ‘ultimate beneficial owner’, afgekort UBO) van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten. Deze verplichting vloeit voort uit de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. De richtlijn verplicht ertoe dat vennootschappen en andere juridische entiteiten toereikende, accurate en actuele informatie over hun UBO’s inwinnen en bijhouden. Daaronder vallen onder andere detailgegevens over de door de uiteindelijk belanghebbenden gehouden economische belangen. Zie voor meer informatie de Memorie van toelichting bij deze wet.

3. Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn 

Dit wetsvoorstel regelt de implementatie van Richtlijn (EU) nr. 2015/849/EC om te voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Hierbij gaat het om de verplichting om cliëntenonderzoek te verrichten en de verplichting om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financiële inlichtingen eenheid (FIU). Het toepassingsbereik van de richtlijn wordt uitgebreid naar nieuwe categorieën instellingen: de aanbieders van kansspeldiensten en personen die beroeps- of bedrijfsmatig in goederen handelen enwaarbij contante betalingen worden gedaan of ontvangen van € 10.000 of meer. Zie voor meer informatie de Memorie van toelichting bij deze wet.

4. Wijziging tabaks- en rookwarenregeling

Deze ministeriële regeling stelt eisen aan het presenteren van rookwaren bij verkooppunten. Dit betekent dat de regeling geldt voor tabaksproducten, elektronische dampwaar en voor roken bestemde kruidenproducten. De regels maken het mogelijk om accessoires, die bestemd zijn voor het gebruik van rookwaren, ook aan het zicht te onttrekken. Maar dit is niet verplicht. Onder deze accessoires wordt onder andere verstaan vloeipapier, aanstekers en andere accessoires die nodig zijn om rookwaren te gebruiken. Zie voor meer informatie de toelichting bij deze regeling.

5. Wijziging van de Tabaks- en rookwarenregeling i.v.m. de standaardverpakking voor sigaretten en shagtabak

Deze regeling stelt technische voorschriften aan standaardverpakkingen voor sigaretten en shagtabak. Op de verpakking is uitsluitend de merknaam en de merkvariant toegestaan voor marketing van het tabaksproduct. Zie voor meer informatie de toelichting bij deze regeling.