Structurele kosten 2019

Totaal structurele kosten 2019

Totaal structurele kosten 2019
Totaal structurele kosten in €
Totaal€ -21.749.821
Nationaal€ -57.761.916
Europees€ 36.012.095
Brontabel als csv (115 bytes)

Toelichting

De totale structurele regeldrukkosten als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving namen in 2019 af met bijna € 22 miljoen. Die afname is het gevolg van een afname met € 58 miljoen door nationale regelgeving. Daartegenover stond een toename met ongeveer € 36 miljoen door Europese regelgeving.

Grootste toenames structurele kosten in 2019

Grootste toenames structurele kosten in 2019
Regeling Toename Ministerie EU-gerelateerd?
1 Wet implementatie herziene IORP-richtlijn €33.900.000  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ja
2 Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars  €12.309.000  Ministerie van Financiën Nee
3 Besluit registratie implantaten  €10.270.589 Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Nee
4 Besluit versterking voorschoolse educatie €7.076070 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nee
5 Wijzigingswet gebruik burgerservicenummer voor het depositogarantiestelsel €4.320.000  Ministerie van Financiën Nee

Toelichting

De volgende regelingen veroorzaakten in 2019 de meeste structurele regeldrukkosten.

1. Wet implementatie herziene IORP-richtlijn

Dit wetsvoorstel implementeert Richtlijn 2016/2341/EU over de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioen. Het doel van de richtlijn is het bevorderen van de verdere ontwikkeling van tweedepijlerpensioenen in de Europese Unie. In de richtlijn worden onder andere algemene regels gesteld op het gebied van governance, zoals over risicobeheer, accounting, risico-evaluaties en verslaglegging. Ook bevat de richtlijn algemene regels over de informatieverstrekking aan (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Zie voor meer informatie de Memorie van toelichting bij de wet.

2. Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars 

Het voorstel voorziet in de aanpassing, versterking en uitbreiding van het instrumentarium voor het herstel en de afwikkeling van (insolvente) verzekeraars. Zie voor meer informatie de Memorie van toelichting bij deze wet.

3. Besluit registratie implantaten 

Dit besluit regelt op twee onderdelen de uitvoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De zorgverlener moet bepaalde gegevens van ingebrachte implantaten registreren in het dossier van de cliënt. Het besluit bepaalt daarnaast welke uitzonderingen zijn toegestaanop de verplichting tot registratie van implantaatgegevens door de zorgverlener en de verplichting tot het geven van die informatie door de zorgaanbieder. Zie voor meer informatie de Nota van toelichting bij dit Besluit.

4. Besluit versterking voorschoolse educatie (16 uur VVE)

Dit besluit wijzigt het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. Het besluit stelt de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker verplicht en breidt de omvang van de voorschoolse educatie uit. De door de gemeente betaalde Kindercentra die onderwijs aan peuters van 2,5 tot 4 jaar aanbieden, moeten minimaal 960 uur voorschoolse lesgeven. Een pedagogisch beleidsmedewerker wordt ingezet bij ieder kindercentrum waar dit type onderwijs wordt gegeven. Zie voor meer informatie de Nota van toelichting bij dit Besluit.

5. Wijzigingswet gebruik burgerservicenummer voor het depositogarantiestelsel

Deze wet gaat over het gebruik van het Burgerservicenummer (BSN) bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel. Banken die het BSN van klanten hebben, gebruiken deze voor hun administratie. Om op tijd een betrouwbare uitbetaling van vergoedingen te kunnen doen, is het in sommige gevallen noodzakelijk het BSN vast te leggen en te gebruiken. Daarnaast is het wetsvoorstel bedoeld om te verduidelijken op welke manier het gebruik van het BSN in de bankadministratie nodig is voor de uitvoering van het depositogarantiestelsel. Zie voor meer informatie de Memorie van toelichting bij deze wet.

Grootste afnames structurele kosten in 2019

Grootste afnames structurele kosten in 2019
Regeling Afname Ministerie EU-gerelateerd?
1 Wet waardeoverdracht klein pensioen  €63.460.000 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nee
2 Wet modernisering kleineondernemersregeling  €35.000.000   Ministerie van Financiën Nee
3 Wet bedrijfsleven 2019  €2.750.000 Ministerie van Financiën Nee
4 AMvB analyse vakbekwaamheidsbouwwerk BGfo €2.512.000  Ministerie van Financiën Nee
5 Wijzigingswet financiële markten 2018  €700.000  Ministerie van Financiën Nee

Toelichting

De volgende regelingen waren in 2019 verantwoordelijk voor de grootste afnames van de structurele regeldrukkosten.

1. Wet waardeoverdracht klein pensioen 

Dit wetsvoorstel regelt dat de waarde van een klein pensioen van een deelnemer automatisch kan worden overgedragen naar de nieuwe poensioenuitvoerder. Zo kunnen kleine pensioenaanspraken gebundeld worden tot een pensioen van aanzienlijker omvang. Het systeem van waardeoverdracht wordt zo eenvoudig mogelijk ingericht en belemmeringen worden waar mogelijk weggenomen. Voor de uitvoerder geeft dit mogelijkheden voor kostenbeheersing en efficiëntie. Met het mogelijk maken van automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen vervalt het recht op afkoop van kleine pensioenen, anders dan op de pensioendatum. Het huidige grensbedrag van een klein pensioen blijft ongewijzigd. Zie voor meer toelichting de Memorie van toelichting bij deze wet.

2. Wet modernisering kleineondernemersregeling 

De nieuwe kleineondernemersregeling vervangt de oude regeling door een vrijwillige omzetgerelateerde vrijstelling van omzetbelasting met een omzetgrens van € 20.000. Het gaat daarbij om de omzet van een Nederlandse ondernemer die belastbaar is, ongeacht het tarief en of de heffing is verlegd naar zijn afnemer. Deze vrijstelling maakt de btw-heffing bij kleine ondernemers makkelijker. De kans op het maken van fouten neemt hierdoor af. Zie voor meer informatie de Memorie van toelichting bij deze wet.

3. Wet bedrijfsleven 2019 

Deze wet zorgt ervoor dat Nederland aantrekkelijk blijft voor ondernemers en investeerders. De wet bedrijfsleven 2019 regelt het afschaffen van de dividendbelasting. Daarnaast zorgt voor het invoeren van de bronbelasting op dividenden naar landen waar een lagere belastingdruk geldt en moet er in misbruiksituaties ook belasting worden betaald. Zie voor meer informatie de Memorie van toelichting bij deze wet.

4. AMvB analyse vakbekwaamheidsbouwwerk BGfo

Dit besluit wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo). Hiermee zijn de aanbevelingen van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) over het vakbekwaamheidsbouwwerk in de wet opgenomen. Zie voor meer informatie de Nota van toelichting bij dit Besluit.

5. Wijzigingswet financiële markten 2018

De wijzigingswet regelt wijzigingen in de volgende wetten:

  • De Wet op het financieel toezicht (Wft)
  • De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES
  • Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  • Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
  • De Wet toezicht financiële verslaggeving
  • De Wet toezicht accountantsorganisaties
  • De Wet tuchtrechtspraak accountants
  • De Wet bekostiging financieel toezicht
  • De Wet handhaving consumentenbescherming
  • De Wet houdbare overheidsfinanciën

Een van de wijzigingen regelt de mogelijkheid voor AFM om informatieverzoeken in te dienen bij DUO. Hierdoor ontvangen financiële dienstverleners minder informatieverzoeken van de AFM. Zie voor meer informatie de  Memorie van toelichting bij deze wet.