Eenmalige kosten 2019

Totaal eenmalige kosten 2019

Totaal eenmalige kosten 2019
Totaal eenmalige kosten in €
Totaal€ 642.789.989
Nationaal€ 624.184.094
Europees€ 18.605.895
Brontabel als csv (113 bytes)

Toelichting

De totale eenmalige regeldrukkosten als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving kwamen in 2019 uit op bijna € 643 miljoen. Daarvan komt ongeveer € 624 miljoen door nationale regelgevingen bijna € 19 miljoen door Europese regelgeving.

Grootste toenames eenmalige kosten in 2019

Grootste toenames eenmalige kosten in 2019
Regeling Toename Ministerie EU-gerelateerd?
1 Besluit verplaatsen en verkabelen hoogspanningsverbindingen  €440.000.000  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Nee
2 Besluit versterking voorschoolse educatie €83.693.000 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nee
3 Belastingplan 2019  €27.000.000  Ministerie van Financiën Nee
4 Besluit registratie implantaten  €18.562.839  Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Nee
5 Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars  €17.408.000   Ministerie van Financiën Nee

Toelichting

De volgende regelingen veroorzaakten in 2019 de meeste eenmalige regeldrukkosten.

1. Besluit verplaatsen en verkabelen hoogspanningsverbindingen 

Dit besluit geeft gemeenten en provincies een mogelijkheid om hoogspanningsnetwerken te verkabelen of te verplaatsen. De regeldruk die bij dit besluit hoort hangt af van de keuzes die gemeenten en provincies maken. Bij een ongewijzigde situatie komt er geen regeldruk uit dit besluit. De regeldrukkosten komen dan terecht bij de netbeheerder die deze kosten voor een groot deel kan verrekenen in de kosten van transport voor elektriciteit. Zie voor meer informatie de Nota van toelichting bij de Besluit.

2. Besluit versterking voorschoolse educatie (16 uur VVE)

Dit besluit wijzigt het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. Het besluit wil de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker verplichtstellen en breidt de omvang van de voorschoolse educatie uit. De door de gemeente betaalde kindercentra die onderwijs aan peuters van 2,5 tot 4 jaar aanbieden, moeten minimaal 960 uur voorschoolse lesgeven. Een pedagogisch beleidsmedewerker wordt ingezet bij ieder kindercentrum waar dit type onderwijs wordt gegeven. Zie voor meer informatie de Nota van toelichting bij dit Besluit.

3. Belastingplan 2019 

Het belastingplan bestaat met name uit plannen die het kabinet in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ aangekondigde. Het betreft plannen die de lasten op arbeid verlagen, belastingontwijking en -ontduiking tegengaan en goed zijn voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Daarnaast zet het kabinet in op een groener en beter uitvoerbaar belastingstelsel. Door een aantal maatregelen ontstaan eenmalige administratieve lasten. Voorbeelden hiervan zijn het aanpassen van de tarieven en heffingskortingen in de loonaangiftesoftware en het aanvragen van de compensatieregeling bij leenbijstand. Ook de verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6% naar 9% leidt tot extra administratieve lasten. Zie voor meer informatie de Memorie van toelichting bij deze wet.

4. Besluit registratie implantaten 

Dit besluit regelt op twee onderdelen de uitvoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De zorgverlener moet bepaalde gegevens van ingebrachte implantaten registreren in het dossier van de cliënt. Het besluit bepaalt daarnaast welke uitzonderingen gelden op de verplichting tot registratie van implantaatgegevens door de zorgverlener en de verplichting tot het geven van die informatie. Zie voor meer informatie de Nota van toelichting bij dit Besluit.

5. Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars 

De wet regelt dat de benodigden  voor het herstel en de afwikkeling van (bankroete) verzekeraars een aanpassing, versterking en uitbreiding krijgen. Zie voor meer informatie de Memorie van toelichting bij deze wet.