Structurele kosten 2018

Totaal structurele kosten 2018

Totaal structurele kosten 2018
Totaal structurele kosten in €
Totaal€ 20.718.077
Nationaal€ 1.788.855
Europees€ 18.929.222
Brontabel als csv (119 bytes)

Toelichting

De totale structurele regeldrukkosten als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving kwamen in 2018 uit op ongeveer € 20,7 miljoen. Daarvan komt bijna € 1,8 miljoen door nationale regelgeving en ongeveer € 18,9 miljoen door Europese regelgeving.

Grootste toenames structurele kosten in 2018

Grootste toenames structurele kosten in 2018
Regeling Toename Ministerie EU-gerelateerd?
1 Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten  €8.365.400                                                          Ministerie van Financiën Ja
2 Regeling rekenmethodieken ouderdomspensioen €8.000.000 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nee
3 Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 €7.999.920 Ministerie van Financiën Ja
4 Aanpassing besluit VKO energie €2.700.000                                                                   Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Nee
5 Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming  €2.556.800                                                                   Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Deels

Toelichting

De volgende regelingen veroorzaakten in 2018 de meeste structurele regeldrukkosten.

1. Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet op financieel toezicht, daarbij is de richtlijn nr 2015/2366 opgenomen in de wet. De wet regelt dat er twee nieuwe betaaldiensten komen. Dit zijn de betaalinitiatiedienst en de rekeninginformatiedienst. In de wet zijn de voorwaarden opgenomen voor het verlenen van een vergunning aan de aanbieders van deze nieuwe diensten. Ook staan er regels over het meedoen aan het betalingssysteem en de toegang tot betaalrekeningdiensten door betaalinstellingen. De wetswijziging wijzigt ook de Wet bekostiging financieel toezicht en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek gewijzigd. Zie voor meer informatie de Memorie van toelichting bij deze wet.

2. Regeling rekenmethodieken ouderdomspensioen

De Wet pensioencommunicatie bepaalt dat pensioenuitvoerders aan deelnemers moeten doorgeven wat de mogelijke hoogte van het pensioen gaat worden. Op deze nieuwe manier kan een deelnemer de verschillende pensioenpotten van verschillende uitvoerders bij elkaar optellen. Hierdoor krijgen deelnemers een realistisch en consistent totaaloverzicht van hun oudedagsvoorziening, bestaande uit AOW en pensioen. De nieuwe wet regelt dat het overzicht per uitvoerder drie getallen laat zien, gebaseerd op een optimistisch, een verwacht en een pessimistisch scenario. Daarnaast staat in de wet op welke manier de uitvoerder de cijfers berekent. Zie voor meer informatie de toelichting bij de regeling.

3. Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014

Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat de richtlijn 2014/65/EU opgenomen wordt in de Wet op het financieel toezicht. Daarnaast borgt de wet de wijzigingen richtlijn 2002/92/EG en richtlijn 2011/61/EU (MiFID II) en verordening nr. 600/2014 en verordening (EU) nr. 648/2012. MiFID II probeert voor meer transparantie bij Europese financiële markten te zorgen. Zie voor meer informatie de Memorie van toelichting bij deze wet.

4. Aanpassing besluit VKO energie

De wijziging van dit besluit regelt dat de verbruiks- en kostenoverzichten (VKO) van energie verbeteren. De klant ontvangt dan vaker een overzicht met het verbruik en de kosten. Daarnaast komen er energiebesparingstips op het overzicht die de klant stimuleren om energie te besparen. Zie voor meer informatie de Nota van toelichting bij dit Beluit.

5. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming regelt dat Richtlijn 2013/59/Euratom in de wet is opgenomen. De richtlijn verplicht de lidstaten om het bestaande systeem voor stralingsbescherming te blijven gebruiken en verder te verbeteren. Zie voor meer informatie de Nota van toelichting bij dit Besluit.

Grootste afnames structurele kosten in 2018

Grootste afnames structurele kosten in 2018
Regeling Afname Ministerie EU-gerelateerd?
1 Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen  €9.600.000  Ministerie van Justitie en Veiligheid Nee
2 Overige fiscale maatregelen 2018  €4.100.000  Ministerie van Financiën Deels
3 Indexering tarieven 2018 ILT (1) €650.000  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Nee
4 Wijzigingsregeling Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en enige uitvoeringsregelingen (belastingen en toeslagen)  €300.000  Ministerie van Financiën Nee
5 Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk  €125.000       Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nee

Toelichting

De volgende regelingen waren in 2018 verantwoordelijk voor de grootste afnames van de structurele regeldrukkosten.

1. Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen 

Dit besluit regelt het brandveilig gebruik en de basishulpverlening op plekken die nog niet in andere wetten voorkomen. Het gaat hier vooral om openbare plekken waar voor een evenement veel mensen bij elkaar komen en speciale constructies worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een openluchtfestival met tenten of andere tijdelijke bouwwerken. Zie voor meer informatie de Nota van toelichting bij dit Besluit.

2. Overige fiscale maatregelen 2018 

Dit wetsvoorstel bevat onder andere het afschaffen van de inkeerregeling, een aantal wijzigingen in de Invorderingswet 1990 (IW 1990) zoals een vereenvoudiging van het derdenbeslag en een aanpassing van de liquidatieverliesregeling in de vennootschapsbelasting. De wijziging van de wet levert voor 14.000 S&O-inhoudsplichtigen een  verlaging van lasten op. Dit komt omdat er nu één verklaring per jaar vereist is. Zie voor meer informatie de Memorie van toelichting bij deze wet.

3. Indexering tarieven 2018 ILT

Deze regeling bevat voor het jaar 2018 de tariefwijzigingen in de Regeling tarieven luchtvaart 2008 door de inflatiecorrectie en een aantal inhoudelijke wijzigingen. Zie voor meer informatie de toelichting bij deze Regeling.

4. Wijzigingsregeling Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en enige uitvoeringsregelingen (belastingen en toeslagen) 

Deze regeling bevat een aantal wijzigingen van enkele uitvoeringsregelingen onder andere op het terrein van de directe belastingen, de indirecte belastingen en het formele belastingrecht. Het uitsluitend elektronisch afhandelen van suppleties omzetbelasting (wijziging van de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst) leidt tot een afname van de regeldrukkosten voor bedrijven. Zie voor meer informatie de toelichting bij deze regeling.

5. Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 

Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat de financieringsstructuur en andere verschillen in de wet- en regelgeving (los van de kwaliteitseisen) tussen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gelijk worden getrokken.   In de oude situatie ging er een subsidiestroom vanuit de gemeente naar de instelling. In de nieuwe situatie verloopt een deel van de financiering via de kinderopvangtoeslag. Met de wijziging verdwijnt het aanleveren en controleren van gegevens van werkende ouders richting gemeenten en verplichtingen die daarbij horen. Zie voor meer informatie de Memorie van toelichting bij deze wet.