Eenmalige kosten 2018

Totaal eenmalige kosten 2018

Totaal eenmalige kosten 2018
Totaal eenmalige kosten in €
Totaal€ 193.190.653
Nationaal€ 104.060.163
Europees€ 89.130.490
Brontabel als csv (120 bytes)

Toelichting

De totale eenmalige regeldrukkosten als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving kwamen in 2018 uit op € 193 miljoen. Daarvan komt € 104 miljoen door nationale regelgeving en € 89 miljoen door Europese regelgeving.

Grootste toenames eenmalige kosten in 2018

Grootste toenames eenmalige kosten in 2018
Regeling Toename Ministerie EU-gerelateerd?
1 Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten  €63.500.000  Ministerie van Financiën Ja
2 Wijzigingswet Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter)  €57.000.000  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Nee
3 Regeling rekenmethodieken ouderdomspensioen €23.000.000  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nee
4 Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014  €17.593.000  Ministerie van Financiën Ja
5 Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming  €12.996.600  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Deels

Toelichting

De volgende regelingen veroorzaakten in 2018 de meeste eenmalige regeldrukkosten veroorzaakt.

1. Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten 

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet op financieel toezicht, daarbij is de richtlijn nr 2015/2366 opgenomen in de wet. De wet regelt dat er twee nieuwe betaaldiensten komen: de betaalinitiatiedienst en de rekeninginformatiedienst. In de wet zijn de voorwaarden opgenomen voor het verlenen van een vergunning aan de aanbieders van deze nieuwe diensten. Ook staan er regels over het meedoen aan het betalingssysteem en de toegang tot betaalrekeningdiensten door betaalinstellingen. De wetswijziging wijzigt ook de Wet bekostiging financieel toezicht en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Zie voor meer informatie de Memorie van toelichting bij deze wet.

2. Wijzigingswet Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter) 

Dit wetsvoorstel regelt dat huisaansluitingen (aansluitleidingen) onder de werking van de wet vallen. De wet beschrijft de werkwijze bij graafwerkzaamheden in de buurt van netten met gevaarlijke inhoud of netten van grote waarde. Ook worden de voorschriften voor registratie van netten herzien. Het gaat hierbij vooral om de manier waarop informatie over de ligging van kabels en leidingen tussen de bij de WION betrokken partijen wordt uitgewisseld. Zie voor meer informatie de Memorie van toelichting bij deze wet.

3. Regeling rekenmethodieken ouderdomspensioen

De Wet pensioencommunicatie bepaalt dat pensioenuitvoerders aan deelnemers moeten doorgeven wat de mogelijke hoogte van het pensioen gaat worden. Op deze nieuwe manier kan een deelnemer de verschillende pensioenpotten van verschillende uitvoerders bij elkaar optellen. Zo krijgen zij een realistisch en consistent totaaloverzicht van hun oudedagsvoorziening, bestaande uit AOW en pensioen. De nieuwe wet regelt dat het overzicht per uitvoerder drie getallen laat zien, gebaseerd op een optimistisch, een verwacht en een pessimistisch scenario. Daarnaast staat in de wet op welke manier de uitvoerder de cijfers berekent. Zie voor meer informatie de toelichting bij de regeling.

4. Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 

Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat de richtlijn 2014/65/EU opgenomen wordt in de Wet op het financieel toezicht. Daarnaast borgt de wet de wijzigingen richtlijn 2002/92/EG en richtlijn 2011/61/EU (MiFID II) en verordening nr. 600/2014 en verordening (EU) nr. 648/2012. MiFID II probeert voor meer transparantie bij Europese financiële markten te zorgen. Zie voor meer informatie de Memorie van toelichting bij deze wet.

5. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming 

Het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming regelt dat Richtlijn 2013/59/Euratom in de wet is opgenomen. De richtlijn verplicht de lidstaten om het bestaande systeem voor stralingsbescherming te blijven gebruiken en verder te verbeteren. Zie voor meer informatie de Nota van toelichting bij dit Besluit.