Eenmalige kosten 2024

Eenmalige kosten per maand in 2024

Eenmalige kosten per maand in 2024
NationaalEuropees
Januari€ 86.963.040€ 123.006.240
Februari€ 6.534.666€ -
Maart€ -€ -
April
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Totaal€ 93.497.706€ 123.006.240
Brontabel als csv (249 bytes)

Toelichting

De totale eenmalige regeldrukkosten als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving voor de maanden januari tot en met maart komen uit op € 216 miljoen. Daarvan komt € 93 miljoen door nationale regelgeving en € 123 miljoen door Europese regelgeving. In januari was de grootste toename. In maart zijn er geen eenmalige regeldrukkosten bijgekomen.

Grootste toenames eenmalige kosten in 2024 (stand februari)

Grootste toenames eenmalige regeldrukkosten in 2024
Regeling Toename Ministerie EU-gerelateerd?
1 Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik - 2e tranche -  Exploitanten die voedsel of drank verstrekken voor consumptie binnen de locatie (ter plaatse)

€123.006.240 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ja
2 Omgevingswet €57.350.000 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Nee
3 Wijzigingsbesluit Financiële markten 2023 €9.024.000 Ministerie van Financiën Nee
4 Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet €7.400.000  Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nee
5 Aanvullingswet natuur Omgevingswet €7.400.000  Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nee

Toelichting

De volgende regelingen veroorzaakten in 2024 tot nu toe (stand februari) de meeste eenmalige regeldrukkosten.

1. Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik - 2e tranche - Exploitanten die voedsel of drank verstrekken voor consumptie binnen de locatie (ter plaatse)

Vanaf 1 januari 2024 is het bij consumptie ter plaatse verboden om bekers en voedselcontainers die plastic bevatten voor eenmalig gebruik te gebruiken . De inschatting van de regeldrukkosten als gevolg van deze regeling zijn maximum bedragen als een bedrijf een volledige omslag van wegwerp naar herbruikbaar maakt. Het is bijvoorbeeld niet bekend hoeveel bedrijfskantines al jaren gebruik maken van herbruikbaar servies. En dus als gevolg van deze regelgeving geen of minimale aanpassingen hebben moeten doen. Ook hangen de regeldrukkosten erg af van het type oplossing dat men kiest. Ter illustratie: een werkgever kan de werknemer vragen voortaan een eigen mok mee te nemen naar kantoor (beperkte kosten) of kan een herbruikbare beker aanbieden, op elke verdieping, met een wasservice (hogere kosten). Er is een beperkte uitzondering op dit verbod: het aanbieden van hoogwaardig recyclebare alternatieven is toegestaan, als wordt voldaan aan een verplichte inzamelingsdoelstelling en als dit gemeld wordt bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Zie voor meer informatie de toelichting bij deze regeling.

In het najaar van 2023 heeft de Tweede Kamer moties aangenomen over het uitbreiden van deze uitzondering op het verbod, waarmee ook papieren en kartonnen wegwerpbekers met een plastic laagje  hier – onder voorwaarden – onder zouden vallen. De staatssecretaris van IenW heeft in een Kamerbrief van 14 december aangegeven de keuze over de uitvoering van deze moties aan haar opvolger te laten. In de tussentijd zal de ILT op aanwijzing van de staatssecretaris van IenW de onderdelen waar de moties over gaan tijdelijk niet handhaven. Dat betekent dat papieren en kartonnen bekers en voedselverpakkingen die maximaal 5% kunststof bevatten, onder voorwaarden ook zijn toegestaan. Eén van deze voorwaarden is dat exploitanten van uitgiftelocaties voor voedsel en drank, het gebruik van deze bekers en voedselverpakkingen moeten melden. Dat kan Dat kan bij de ILT via dit formulier. Meer informatie is te vinden op de ILT-webpagina Kunststofproducten voor eenmalig gebruik.   

2. Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt 26 wetten en tal van regels en voorschriften over onze fysieke leefomgeving in één wet. Procedures worden gestroomlijnd, regelgeving geharmoniseerd en in veel gevallen worden beslistermijnen versneld. De wet regelt verder een digitaal stelsel en een digitaal loket. Het digitaal stelsel helpt bij het inzichtelijk maken welke regels er in een bepaald gebied gelden en biedt een loket waar vergunningen kunnen worden aangevraagd. De eenmalige kosten als gevolg van deze wet bestaan voornamelijk uit kennisnamekosten. Zie voor meer informatie de Memorie van Toelichting bij deze wet of de website www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl.

3. Wijzigingsbesluit Financiële markten 2023

Het besluit is een verzamelbesluit dat onderdeel uitmaakt van een jaarlijkse wijzigingscyclus van wet- en regelgeving op het terrein van (toezicht op) de financiële markten. Onder meer wordt voorzien in specifieke waarborgen voor geautomatiseerd advies, het vervallen van de vergunningsplicht voor Europees Nederlandse banken die eurorekeningen aanbieden aan bewoners van Caribisch Nederland en een verplichting tot het actief informeren van de consument over de provisie bij een schadeverzekering (actieve provisietransparantie). Zie voor meer informatie de Nota van toelichting bij dit Besluit

4. Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water en vormt de basis voor de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Het gaat om de balans tussen beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving met het oog op een duurzame ontwikkeling. Met het Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet worden de algemene maatregelen van bestuur van de Omgevingswet aangevuld met regels over de onderwerpen die voorheen binnen de reikwijdte van de Wet natuurbescherming vielen, voor zover deze regels niet al zijn gesteld in de Omgevingswet zelf, of van uitvoeringstechnische aard zijn en dus bij ministeriële regeling kunnen worden gesteld. Alleen het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het Omgevingsbesluit worden met de natuurregels aangevuld. De vierde algemene maatregel van bestuur onder de Omgevingswet, het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), hoeft niet te worden aangevuld met natuurregels uit de Wet natuurbescherming. De eenmalige regeldrukkosten hangen samen met het feit dat bedrijven eenmalig kennis moeten nemen van de nieuwe vindplaats van de bekende regels. Zie voor meer informatie de Nota van toelichting bij dit Besluit

5. Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Deze wet regelt de integratie van de Wet natuurbescherming (Wnb) (Stb. 2016, 34) in de Omgevingswet (Ow) (Stb. 2016, 156). Hiermee krijgt het onderwerp natuur een plaats in het nieuwe stelsel. De eenmalige regeldrukkosten hangen samen met het feit dat bedrijven eenmalig kennis moeten nemen van de nieuwe vindplaats van de bekende regels. Zie voor meer informatie de Memorie van Toelichting bij deze wet.