MKB-toetsen periode 2018 - 2022

Na een proefperiode in 2018 is de MKB-toets in 2019 Rijksbreed ingevoerd. In onderstaand overzicht staat een opsomming van de MKB-toetsen die in de periode 2018 tot en met 2022 zijn gehouden.

Overzicht uitgevoerde MKB-toetsen periode 2018 - 2022

Overzicht uitgevoerde MKB-toetsen periode 2018 - 2022
2018
Titel Departement
Factuurverplichting thuiskopieheffing Justitie en Veiligheid
Contractvrijheid Winkeltijdenwet Economische Zaken en Klimaat
Berekeningsmethode terugverdientijd methodiek energie besparende maatregelen Economische Zaken en Klimaat
Aanpassing Werkkostenregeling Financiën
2019
Titel Departement
Warenwetbesluit Meel en Brood Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afschaffen doelgroepverklaring Loonkostenvoordeel   Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Herziening EVOA-verordening  Infrastructuur en Waterstaat
Modernisering personenvennootschappen Justitie en Veiligheid
Subsidieregeling abortusklinieken Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Discriminatievrije werving en selectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Leeftijdsverificatie in drank- en horecawet online verkoop van alcoholhoudende drank Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wet private buitengerechtelijke incassomarkt Justitie en Veiligheid
Certificering gasverbrandingsinstallaties Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bouwregelgeving (Coördinator omgevingsveiligheid op de bouwplaats; implementatie BENG eisen) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2020

Titel Departement
Minimumtarief zzp’ers Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Stimuleringsregeling Leven lang ontwikkelen in het MKB/SLIM Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Justitie en Veiligheid
Wetgeving Gedeeltelijk Vuurwerkverbod Infrastructuur en Waterstaat
Jaarverantwoordingsplicht zorgaanbieders Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wet collectieve warmtevoorziening Economische Zaken en Klimaat
Lagere regelgeving loonwaardebepaling Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie en garanties van oorsprong Economische Zaken en Klimaat
AmvB Wet Toetreding Zorgaanbieders Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ministerïele regeling Baangerelateerde InvesteringsKorting Economische Zaken en Klimaat
Zero-emissiezones Infrastructuur en Waterstaat
Regeling Wet Kinderopvang Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Regeling energieprestatie gebouwen en enige andere regelingen in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels Binnenlandse Zaken en Klimaat
Implementatie Richtlijn Single Use Plastics Infrastructuur en Waterstaat
Vernieuwd vergunningenstelsel voor bedrijven die een kenteken mogen uitgeven Infrastructuur en Waterstaat
Wetsvoorstel normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit Infrastructuur en Waterstaat
Wijziging m.b.t. een minimumaandeel hernieuwbare energie bij ingrijpende renovaties Binnenlandse Zaken en Klimaat
Zzp Webmodule voor opdrachtgevers Financiën
2021
Titel Departement
Mijnbouwbesluit (AmvB) en de Mijnbouwregeling n.a.v. het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor het opsporen en winnen van aardwarmte) Economische Zaken en Klimaat
Aanpassing Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) i.v.m. duurzaam gebruik daken Binnenlandse Zaken en Klimaat
Terrorist Content Online Justitie en Veiligheid
Vereenvoudiging Rijksoctroowet voor MKB Economische Zaken en Klimaat
Ontwerp-Regeling bodemkwaliteit Infrastructuur en Waterstaat
Voorstel Europese richtlijn ter bevordering van gelijke beloning van mannen en vrouwen Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Warenwetbesluit waarschuwingsetiket pluimveevlees Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Herziening pensioenstelsel Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Subsdieregeling Schoon en Emissieloos Bouwen Infrastructuur en Waterstaat
Besluit Prijsverminderingen Economische Zaken en Klimaat
Praktijktoets voor ecoregelingen en conditionaliteiten (NSP- GLB) Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
2022
Titel Departement
Regeling Brexit Adjustment reserve (BAR) EZK
Aanpassingen waterschapsheffing  IenW
Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (informatieplicht Zeer Zorgwekkende Stoffen) IenW
Wijziging van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving BZK
Ministeriële regeling onder de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) Textiel IenW
Artificial Intelligence (AI) Act EZK
Verplichte certificering van uitzendbedrijven SZW
Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz) VWS
Wettelijke verplichting cameratoezicht slachthuizen LNV
Verzamelwijziging Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) BZK
Actualisatie Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML) EZK
Integere Bedrijfsvoering  VWS
Concreter eco-regeling-scenario (NSP-GLB) LNV
Controleverordening visserij: over verplicht cameratoezicht om de aanlandplicht te handhaven LNV