Resultaten MKB-toets

Uitvoering van de MKB-toets is inmiddels steeds meer ingeburgerd geraakt bij de verschillende departementen. Op deze pagina vindt u de resultaten van de uitgevoerde MKB-toetsen tussen 2018 en 2022.

Uit navraag bij de departementen blijkt dat de MKB-toets bij de helft van de uitgevoerde toetsen invloed heeft gehad op de wet- en regelgeving. In sommige gevallen heeft dit geleid tot een wezenlijke aanpassing van de wet, zoals bij het wetsvoorstel toezicht discriminatievrije werving en selectie, en soms zelfs het intrekken van een voorstel, zoals bij het dossier minimumtarief ZZP’ers. Meestal leidt een MKB-toets tot aanscherping en verduidelijking van bepaalde elementen van een voorstel in praktische zin, zoals bij het mijnbouwbesluit voor geometrie of bij de actualisatie van de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML). Ook wordt de memorie van toelichting in veel gevallen verduidelijkt na uitvoering van een toets.

Uitgevoerde MKB-toetsen 2023 
Titel Departement
Amvb arbeidsmarktdiscriminatie SZW

Zero-emissiezones taxi’s

IenW

Wet en regeling kwaliteitsregistraties zorg

VWS

Energiebesparingsplicht Glastuinbouw

EZK

Verplichting handsfree bellen rij-instructeurs

IenW
Wetsvoorstel verbetering positie flexibele werknemers SZW
Wetsvoorstel 2e spoor ziektejaar SZW
Wetsvoorstel vergewisplicht en meldplicht uitleners SZW
Zzp-maatregelen SZW
Wet toekomst accountancysector FIN
Regelgeving voor verplichte bestrijding van de rundveeziekten Infectieuze Boviene Rhinotracheitis/Infectieuze Pulpovaginitis (IBR/IPV) LNV

Sinds de start van de MKB-toets in 2018 zijn er in totaal 68 toetsen georganiseerd.

Aantal uitgevoerde MKB-toetsen per departement (2018 tot heden)

Aantal uitgevoerde MKB-toetsen per departement (2018 tot heden)
Aantal uitgevoerde MKB-toetsen
JenV5
EZK12
Fin2
VWS9
LNV2
SZW14
IenW15
BZK8
Brontabel als csv (94 bytes)

Voorgenomen MKB-toetsen

Op dit moment zijn er 7 nieuwe MKB-toetsen in voorbereiding. In onderstaand overzicht staat een opsomming van MKB-toetsen die de komende maanden mogelijk worden uitgevoerd. Dat betekent dat departementen samen met brancheorganisaties kijken of het onderwerp geschikt is en of er voldoende belangstelling voor is bij ondernemers. 

Voorgenomen MKB-toetsen
Titel Departement
AMvB maatregelen verkoop van alcohol op afstand VWS
Corporate Sustainability Due Dilligence (CSDDD) BZ / EZK
Ondersteuning energiebesparing EZK
Wetsvoorstel modernisering van het concurrentiebeding SZW
E-waste I&W

MKB-toetsen bestaande regelgeving

Zoals aangekondigd in het regeldrukprogramma zullen er in het vervolg ook MKB-toetsen worden uitgevoerd op basis van klachten over de uitvoering van recent ingevoerde regelgeving. Op dit moment is er één dossier geselecteerd. Voor de subsidieregeling leren en ontwikkeling in het MKB (SLIM) gaat een ‘APK-check’ (MKB-toets voor bestaande regelgeving) uitgevoerd worden. De uitkomsten van deze toets wordt gebruikt om te kijken hoe de uitvoering van de betreffende regeling verder verbeterd kan worden. In overleg met brancheorganisaties en departementen wordt momenteel bekeken voor welke andere regelingen de komende maanden een APK-check kan worden uitgevoerd.