Resultaten MKB-toets

Uitvoering van de MKB-toets is inmiddels steeds meer ingeburgerd geraakt bij de verschillende departementen. Op deze pagina vindt u de resultaten van de uitgevoerde MKB-toetsen tussen 2018 en 2022.

Uit navraag bij de departementen blijkt dat de MKB-toets bij de helft van de uitgevoerde toetsen invloed heeft gehad op de wet- en regelgeving. In sommige gevallen heeft dit geleid tot een wezenlijke aanpassing van de wet, zoals bij het wetsvoorstel toezicht discriminatievrije werving en selectie, en soms zelfs het intrekken van een voorstel, zoals bij het dossier minimumtarief ZZP’ers. Meestal leidt een MKB-toets tot aanscherping en verduidelijking van bepaalde elementen van een voorstel in praktische zin, zoals bij het mijnbouwbesluit voor geometrie of bij de actualisatie van de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML). Ook wordt de memorie van toelichting in veel gevallen verduidelijkt na uitvoering van een toets.

Afgenomen toetsen 2024 
Titel Departement
Energiebesparende maatregelen EZK
Moderningsering concurrentiebedingen SZW
Wet inkomensverzekering arbeidsongeschiktheidsrisico zelfstandigen SZW
Uitwerking Arbovisie RI&E SZW
Uitwerking Arbovisie onderaannemer  SZW
Corporate Sustainability Due Dilligence (CSDDD) BZ / EZK
E-waste I&W
Uitgevoerde MKB-toetsen 2023 
Titel Departement
Amvb arbeidsmarktdiscriminatie SZW
Zero-emissiezones taxi’s IenW
Wet en regeling kwaliteitsregistraties zorg VWS
Energiebesparingsplicht Glastuinbouw EZK
Verplichting handsfree bellen rij-instructeurs IenW
Wetsvoorstel verbetering positie flexibele werknemers SZW
Wetsvoorstel 2e spoor ziektejaar SZW
Wetsvoorstel vergewisplicht en meldplicht uitleners SZW
Zzp-maatregelen SZW
Wet toekomst accountancysector FIN
Regelgeving voor verplichte bestrijding van de rundveeziekten Infectieuze Boviene Rhinotracheitis/Infectieuze Pulpovaginitis (IBR/IPV) LNV
Regeling private laadinfrastructuur IenW
Ministeriële regeling kentekening bijzondere bromfietsen IenW
Stroomstootapparatuur LNV
Praktijktoets ter voorbereiding van de regeling tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het stellen van brandveiligheidsvoorschriften LNV

Sinds de start van de MKB-toets in 2018 zijn er in totaal 76 toetsen georganiseerd.

Aantal uitgevoerde MKB-toetsen per departement (2018 tot heden)

Aantal uitgevoerde MKB-toetsen per departement (2018 tot heden)
Aantal uitgevoerde MKB-toetsen
JenV5
EZK14
Fin3
VWS10
LNV7
SZW18
IenW15
BZK8
BZ1
Brontabel als csv (102 bytes)

Voorgenomen MKB-toetsen

Op dit moment zijn er 8 nieuwe MKB-toetsen in voorbereiding. In onderstaand overzicht staat een opsomming van MKB-toetsen die de komende maanden mogelijk worden uitgevoerd. Dat betekent dat departementen samen met brancheorganisaties kijken of het onderwerp geschikt is en of er voldoende belangstelling voor is bij ondernemers. 

Voorgenomen MKB-toetsen
Titel Departement
AMvB maatregelen verkoop van alcohol op afstand VWS
Zorg onder dwang  VWS
(apk) certificering gasverbrandingsinstallaties I&W
(apk) WKR FIN
(apk) Single Use Plastics I&W
Blackbox Garnalenvisserij LNV
LVVP-regeling LNV
Couperen gezelschapsdieren shows LNV

MKB-toetsen bestaande regelgeving

Zoals aangekondigd in het regeldrukprogramma zullen er in het vervolg ook MKB-toetsen worden uitgevoerd op basis van klachten over de uitvoering van recent ingevoerde regelgeving. Op dit moment is er één dossier geselecteerd. Voor de subsidieregeling leren en ontwikkeling in het MKB (SLIM) gaat een ‘APK-check’ (MKB-toets voor bestaande regelgeving) uitgevoerd worden. De uitkomsten van deze toets wordt gebruikt om te kijken hoe de uitvoering van de betreffende regeling verder verbeterd kan worden. In overleg met brancheorganisaties en departementen wordt momenteel bekeken voor welke andere regelingen de komende maanden een APK-check kan worden uitgevoerd.